fbpx

REGULAMIN

REGULAMIN SALONU BBXTEND

Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca – oznacza: Ewa Owsiany prowadząca działalność gospodarczą pod firmą bbXtend Ewa Owsiany, pod adresem Głęboka 8, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 9372525169, REGON: 382210900, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Dane kontaktowe: adres e-mail: kontakt@bbxtend.pl, numer telefonu: 573 064 029.
 2. Regulamin powstał w celu określenia wszelkich zasad funkcjonowania takich jak: umawianie, przekładanie, odwoływanie i przeprowadzanie wizyt, poddawanie się zabiegom, wysokości i celu płatności zadatku, reguł jego zatrzymania przez bbXtend oraz ewentualnego zwrotu kwoty wpłaconego zadatku na rzecz Klienta.
 3. Dotyczy działalności gospodarczej prowadzonej przez Usługodawcę, zwaną dalej jako Usługodawca lub bbXtend.
 4. Klientem salonu jest osoba pełnoletnia. W przypadku usług poza doczepianiem włosów dopuszcza się za wyraźną zgodą opiekuna lub przedstawiciela ustawowego, osobę powyżej 13 roku życia
 5. Regulamin wraz z opisem Usługi stanowi umowę̨ na świadczenie usług.
 6. Salon bbXtend oferuje usługi doczepiania włosów oraz zabiegi fryzjerskie, w tym pielęgnacyjne dla włosów.
 7. Klient decydując się na skorzystanie z usług przed przystąpieniem do rezerwacji wizyty na dowolną usługę̨, zwaną dalej „Usługą”, ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, oraz stosownymi dokumentami: dokumentem RODO, zgodą na zabieg, przetwarzaniem danych, informacjami o zabiegach i usługach, cennikiem, skryptem z konsultacji, zaleceniami po zabiegu, a także przeciwwskazaniami do zabiegów. Decyzja skorzystania z usług bbXtend równoznaczna jest z ich akceptacją i zobowiązaniem się do przestrzegania zasad. 
 8. Decyzja o korzystaniu z usług musi być podjęta po uzyskaniu odpowiedzi na wszelkie pytania, które należy zadać wykonującemu zabieg/usługę. 
 9. Dokumenty w/w są ogólnodostępne w siedzibie salonu bbXtend. Na życzenie Klienta mogą zostać przesłane drogą elektroniczną.
 10. Klient przed zabiegiem, usługą wypełnia i podpisuje odpowiednie dokumenty dotyczące:
 1. potwierdzenia zapoznania się z ważnymi informacjami,
 2. odbioru skryptu z konsultacji wraz ze spisem zaleceń pozabiegowych,
 3. oświadczenia o zapoznaniu się z wykazem przeciwwskazań,
 4. zgody na zabieg,
 5. decyzji o odbyciu lub rezygnacji z testu uczuleniowego
 6. spisu danych osobowych.
 1. Na terenie całego Salonu, obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również̇ obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających, z wyłączeniem poczęstunku oferowanego przez salon np. okazjonalny szampan.
 2. Zabrania się zabierania na wizyty dzieci, które wymagają uwagi Klienta, rozpraszają wszystkie obecne w salonie osoby, utrudniają lub zmniejszają efektywność i sprawność wykonywanych usług oraz przeszkadzają w jakikolwiek sposób innym Klientom, pracownikom a także mogą dokonać zniszczeń na mieniu. Za wszelkie ewentualne szkody odpowiada Klient przyprowadzający dzieci do Salonu.
 3. Zabrania się̨ wprowadzania zwierząt na teren Salonu.
 4. Bbxtend prowadzi także Skup Włosów BB  zajmujący się odkupem i ścinaniem włosów od osób chcących je sprzedać. Sporządzony jest osobny regulamin świadczenia usług Skupu.
 5. Regulamin dla Klientów Skupu dostępny w Salonie będącym również siedzibą Skupu BB oraz na www.sprzedajwlosy.pl. 
 6. W Siedzibie znajduje się monitoring rejestrujący wizję oraz dźwięk, jeśli nie wyrażasz zgody na nagranie prosimy nie korzystać z usług.

 Definicje

 1. Klient – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która spełnia wymagania opisane w Regulaminie wizyt i korzysta z Usługi.
 2. Dziecko/osoba niepełnoletnia – klient, który nie ukończył 18 lat i korzysta z usług Salonu za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wizyt, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.
 4. Salon – oznacza lokal, w którym Usługodawca wykonuje zabiegi i świadczy usługi.
 5. Usługa/Zabieg – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Klienta, określoną w niniejszym Regulaminie.

Klienci

 1. Klientem Salonu jest osoba pełnoletnia.
 2. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów, z wyłączeniem tych dotyczących doczepiania włosów, przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną – pisemną zgodą ich opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie, przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia Zabiegu, w przypadku braku takiej zgody.
 3. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych informacji na temat swojego stanu zdrowia, jeśli jest to konieczne do podjęcia decyzji o wykonaniu określonego zabiegu oraz podpisania oświadczenia o prawdziwości podanych informacji.
 4. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Usługodawcę o pogorszeniu swojego stanu zdrowia, samopoczucia oraz odczuwanych niepożądanych wrażeń jak świąd, pieczenie, uczucie gorąca i tym podobne podczas trwania wykonywanego Zabiegu oraz zaraz po.

 Świadczenie usług

 1. Usługodawca świadczy usługi znajdujące się w aktualnym cenniku usług salony bbxtend dostępnego w lokalu oraz na stronie www.bbxtend.pl/cennik
 2. Klient przed wyborem Usługi powinien i może zapoznać się z jej opisem, orientacyjnym czasem trwania oraz ceną.
 3. Przed rezerwacją wizyty Klient jest również informowany o najbliższym możliwym terminie Usługi oraz o wyprzedzeniu, z jakim można dokonywać rezerwacji wizyty.
 4. W przypadku uporczywego odwoływania wizyt (ponad jeden raz następujące po sobie, lub ponad ¼ umówionych wizyt) przez Klienta lub w terminie późniejszym niż dozwolony w niniejszym regulaminie lub niestawienie się na umówioną wizytę bez odwołania odpowiednio wcześnie wizyty we wskazanym terminie (po jednym takim zdarzeniu) Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia usług lub rezerwacji kolejnej wizyty danemu Klientowi. Możliwe będzie zarezerwowanie usługi wyłącznie po wpłaceniu zadatku o wartości 100% ceny za usługę.
 5. Wszelkie zabiegi przeprowadzane są z zachowaniem zasad higieny, BHP.
 6. Sprzęty, akcesoria i powierzchnie są na bieżąco dezynfekowane, pomieszczenia wietrzone, spotkania umawiane są na ustalone godziny, a w czasie zabiegów drzwi salonu są zamknięte. Osoby bez zarezerwowanej wizyty nie zostaną przyjęte, chyba że zaistnieje wyjątkowa sytuacja.
 7. Przed wizytą Klient ma prawo wykonania próby uczuleniowej: kosmetyków oraz preparatów którymi wykonywany będzie zabieg. Próba powinna być wykonana minimum 72h przed planowanym zabiegiem. Rezygnacja z próby znosi wszelkie roszczenia względem Usługodawcy, w związku z możliwie zaistniałą reakcją alergiczną Klienta. Ewentualne reakcje i negatywne odczucia Klient winien zgłosić niezwłocznie po ich stwierdzeniu. W razie zaistniałych symptomów należy wykonać dokumentację fotograficzną, wideo i w razie kontaktu z lekarzem – dokumentację medyczną.
 8. Klient przed usługą informowany jest o dokładnej cenie lub przedziale cenowym dla wybranej usługi, które klient akceptuje przed jej wykonaniem.
 9. Klient powinien przekazać swoje oczekiwania co do efektu w sposób jasny, rzeczowy i jednoznaczny. Zdjęcia poglądowe okazywane przez Klienta, stanowić mogą jedynie inspirację. Usługodawca nie może zagwarantować odtworzenia efektu z okazanego zdjęcia. Ostateczny efekt usługi jest wypadkową wielu czynników, w tym cech indywidualnych Klienta, ustawienia światła w pomieszczeniu itp. Dotyczy to szczególnie kolorów oraz układania się danego rodzaju włosów. Szczególnie po myciu włosów w domu i własnej ich stylizacji. Przed wykonaniem usługi pracownik ją wykonujący omawia spodziewane efekty, dopasowuje je do życzenia Klienta, sugeruje odpowiednie rozwiązania. Zabiegi pielęgnacyjne odnoszą różne skutki, ponieważ każdy włos ma za sobą inną historię z której wynika sposób reagowania na składniki preparatów oraz wynik działania urządzeń stosowanych podczas wykonywania usługi.
 10. Klient przed wyjściem z salonu zobowiązany jest spokojnie, bez pośpiechu i dokładnie obejrzeć efekt zabiegu, wykonanej usługi. Jeśli zauważy nieprawidłowości powinien zgłosić je natychmiast, by usługodawca mógł wprowadzić konieczne, możliwe i uzasadnione zmiany. 
 11. Uwagi zgłoszone po wyjściu z salonu mogą nie zostać łatwo rozpatrzone, jeśli istnieje możliwość ingerencji Klienta w przedstawiony stan. Wtedy sprawa musi wkroczyć na drogę prawną, by sąd mógł ją rozstrzygnąć.
 12. Stawienie się na doczepianie włosów z innym kolorem własnych włosów niż kolor okazywany podczas konsultacji skutkować będzie odpowiednio do sytuacji: przełożeniem terminu aplikacji, dopłatą do wyrównania koloru, przepadkiem zadatku na korzyść Usługodawcy na poczet odwołanej wizyty lub przeprowadzeniem usługi wraz z koniecznością wyrównania koloru włosów na własny koszt Klienta, we własnym zakresie (przed farbowaniem upłynąć musi minimum 48 godzin od założenia).
 13. Klient w pierwszym miesiącu noszenia doczepionych pasemek może stwierdzić jego cechy, które ujawnić się mogą dopiero podczas codziennego noszenia. Każdemu Klientowi przysługuje jedna darmowa wizyta poprawkowa po każdej aplikacji, by można było dostosować założenie do wymagań Klienta, jego przyzwyczajeń i noszenia włosów w wybrany przez niego sposób.  Nie dotyczy to całkowitej zmiany założenia, którą ustalono przed aplikacją (np. ułożenie przedziałka). Możliwe są jedynie drobne zmiany usprawniające noszenie włosów w danym układzie. Zmiana całkowita może być wprowadzona podczas korekty, czyli ponownego aplikowania całości włosów.
 14. Podczas wizyty poprawkowej pewne problematyczne pasemka mogą zostać ściągnięte, a gdy jest taka możliwość, będą one reaplikowane w innym miejscu lub zostaną odłożone i założone będą dopiero przy korekcie – w innym układzie
 15. Włosy wyjątkowo splątane, skołtunione rozczesywane są za dodatkową opłatą, której cena jest podana w cenniku.
 16. Korekta włosów wykonywana po ustalonym i podanym pisemnie terminie, ma wyższą cenę niż korekta standardowa i mogą zostać naliczone opłaty dodatkowe za rozczesywanie.
 17. Podczas korekt bez stwierdzonych nieprawidłowości ze strony Klienta możliwe jest otrzymanie kilku darmowych pasemek, na podstawie indywidualnej decyzji Usługodawcy, jeśli włosy są w nienagannym stanie. Większe ilości włosów są dodawane odpłatnie na życzenie Klienta.
 18. Osoby z którymi zakończona została współpraca otrzymają pisemną informację wraz z wiadomością o usunięciu ich danych z bazy.

Umawianie i rezerwacja wizyt

 1. Usługodawca prowadzi zadatkowane rezerwacje i zapisy na wizyty: na miejscu w lokalu.
 2. Umożliwione jest umówienie wizyty na życzenie Klienta poprzez system on-line oraz telefonicznie. Wiąże się to z dobrowolnym zrzeczeniem się przez Klienta prawa do czternastodniowego okresu rezygnacji z umowy zawartej na odległość. 
 3. Celem rezerwacji terminu zabiegu oraz przygotowania niezbędnych materiałów do wykonania usługi Usługodawca jest uprawniony żądać wpłaty przez Klienta Zadatku.
 4. Rezerwacje on-line  udostępnione są poprzez system rezerwacji dostępny na stronie salonu www.bbxtend.pl (prawy górny róg strony głównej)
 5. Rezerwacja telefoniczna jest możliwa pod numerem telefonu bbXtend – aktualny podany w sekcji kontakt f.
 6. Po sprawdzeniu dostępności terminu przez Klienta w systemie rezerwacji  dopuszczalne są rezerwacje w dniach i godzinach pracy salonu w formie wiadomości SMS na numer telefonu bbXtend, do której należy przesłać zadatek na konta, dane do przelewu są dostępne na www.bbxtend.pl/kontakt. Natychmiast po zgłoszeniu najlepiej jest zadzwonić i powiadomić Usługodawcę o rezerwacji by mógł zarezerwować dany termin w systemie nim inny Klient zarezerwuje wizytę zdalnie.
 7. W razie płatności zadatku przelewem należy zwrócić uwagę na tytuł przelewu, tak by zawierał słowo “zadatek”, nazwisko Klienta (jeśli konto z którego jest wykonywana transakcja nie jest na nazwisko Klienta) oraz datę wizyty. Przelewy o niezgodnym tytule będą odsyłane, a rezerwacja nie zostanie zagwarantowana. 
 8. W przypadku realizacji Zabiegu Zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny Zabiegu wykonywanego dla Klienta. Zadatek pokrywa część ceny za usługę (od pełnej kwoty odliczany jest zadatek, do zapłaty pozostaje reszta).
 9. Usługodawca nie przyjmuje rezerwacji poprzez serwisy społecznościowe.
 10. Kwoty zadatków są zdefiniowane dla każdej usługi i widoczne w systemie rezerwacji oraz są podawane na życzenie Klienta podczas rezerwacji. 
 11. Klientowi do zarezerwowania terminu udostępniany jest do dyspozycji odpowiedni zakres czasu. Aktualnie jest to okres dwudziestu jeden dni od danego dnia w którym chce się rezerwować przyszłą wizytę. (Wyjaśnienie: jeśli 01.01 danego roku Klient planuje umówić wizytę, najdalej może umówić się na 22.01 danego roku. Jeśli 22.01 będzie dniem wolnym: na przykład jest to niedziela, wtedy  ostatnim dostępnym dniem jest wcześniejszy dzień roboczy czyli w tym wypadku 20.01 piątek danego roku) Czas na rezerwację jest zmienny, w zależności od okresu w roku, obłożenia salonu, aktualnej organizacji pracy. Wszelkie zmiany aktualizowane są na bieżąco w regulaminie a informacje na ten temat podawane są w aktualnościach na www.bbxtend.pl/aktualnosci.
 12. Klient, który odbył już pierwszą wizytę zakładania włosów i chce podczas korekty dodać lub wymienić włosy obowiązany jest skontaktować się z bbXtend minimum 30 dni kalendarzowych przed planowaną wizytą i ustalić szczegóły w tym cenę. W tym wypadku dozwolone jest umówienie wizyty z danym wyprzedzeniem. Odstępstwa ustalane są indywidualnie, może być możliwe przygotowanie nowych włosów z krótszym wyprzedzeniem.
 13. Rezerwacja wizyty jest ważna jedynie po opłaceniu zadatku w wysokości odpowiedniej dla danej wizyty. Na przykład 100zł dla korekt, 150zł za wizytę w sobotę, 100% ceny za konsultacje, 300-6000 zł dla zamówienia i/lub przygotowania potrzebnych włosów – cena ustalana w zależności od ich ilości i rodzaju. Zadatki niezdefiniowane w systemie ustalane są indywidualnie z klientem, za jego akceptacją.
 14. Zadatek za korektę pobierany jest na poczet przygotowania indywidualnie dobranych dodatkowych pasm, które mogą zostać dołożone podczas zabiegu.
 15. Nieprzystąpienie do Zabiegu w umówionym terminie lub niestosowanie się do dozwolonego czasu przekładania wizyt (podane w niniejszym Regulaminie) uprawnia Usługodawcę do zatrzymania wpłaconego przez Klienta Zadatku.
 16. Usługodawca dopuszcza możliwość przełożenia wizyty Klienta z usprawiedliwionych i ważnych powodów, niezależnych od Salonu, takich jak: wypadek losowy, choroba osoby wykonującej zabieg, nagłe wyłączenie mediów w Salonie. W takiej sytuacji Klient zostaje umówiony na inny dostępny termin.
 17. W przypadku korekt, doczepiania i zdejmowania włosów każda pierwsza wizyta nowego klienta oraz ponownej wizyty obecnego Klienta po dłuższej nieobecności (ponad 3 miesiące od konsultacji, ponad 4 miesiące od korekty, oraz w innych wypadkach po ponad 4ch miesiącach) jest konsultacją. Niezbędne jest określenie ceny, stanu włosów, możliwości i warunków wykonania usługi, zapewnienie lub dostarczenie przez Klienta materiałów – np. włosów.
 18. Rezygnacja z konsultacji może skutkować nieodbyciem się umówionego zabiegu doczepiania włosów, gdy ich stan na to nie pozwala. Pasemka przygotowane są na wzór stanu włosów z ostatniej wizyty Klienta (lub na podstawie jego relacji), w razie potrzeby ich zmiany będą musiały zostać przerobione ponownie, co wiąże się z obciążeniem Klienta kosztami, w tym kosztami rezerwacji przypadającego z jego winy terminu, zadatku, zmiany przygotowanych pasm.
 19. Podczas konsultacji w salonie umawiana jest wizyta na założenie włosów oraz dokonywana jest rezerwacja/ustalenie zakupu materiału. By rezerwacja pozostała ważna, Klient jest zobowiązany do przekazania ustalonego zadatku tak, by był w posiadaniu Usługodawcy maksymalnie po 72 godzinach od wizyty, lub w innym ustalonym indywidualnie terminie. Brak wpłaty równoznaczny jest z odwołaniem rezerwacji terminu oraz materiału.
 20. Zadatek może zostać opłacony gotówką, przelewem (również BLIK na nr telefonu) na numery dostępne na www.bbxtend.pl/kontakt oraz innymi dostępnymi sposobami płatności udostępnionymi przez bbXtend.
 21. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu przedłużania lub zagęszczania włosów jeśli Klient stawi się na zabieg pomimo przeciwwskazań. Bezwzględnymi przeciwwskazaniami do zabiegu są przede wszystkim zatajone choroby i przypadłości oraz inne, to jest:
 1. choroby skóry, w tym przede wszystkim skóry głowy
 2. choroby psychiczne, przez które chory nie jest w stanie dbać o włosy i własną higienę (w tym ciężka depresja, zachowania autoagresywne i inne podobne)
 3. poważne choroby np. hormonalne (lub ich następstwa) objawiające się wzmożonym wypadaniem włosów
 4. aktywne przeziębienie, COVID itp, angina, grypa, widoczne symptomy chorobowe (kaszel, katar itp.)
 5. uczulenia na preparaty stosowane do zabiegów
 6. wyjątkowy brak przestrzegania zasad higieny
 7. brak zamiaru przestrzegania zasad pielęgnacji (np. terminowość korekt, szczotkowanie itp.) które skutkować będzie uszkodzeniem własnych włosów
 1. W przypadku podejrzeń Klienta co do możliwego wystąpienia reakcji uczuleniowej, lub woli sprawdzenia reakcji na preparaty Usługodawca zaleca umówienie się na próbę uczuleniową odpowiednio wcześniej przed datą zabiegu – minimum 72h przed. Ewentualne zaistnienie negatywnych reakcji, w przypadku rezygnacji z próby uczuleniowej i/lub poinformował Usługodawcę o braku wszelkich alergii uważa się za niezawinione przez Usługodawcę i uważane są za winę Klienta.
 2. W przypadku chorób, przypadłości Klienta, które są mu wiadome, niezbędne jest przedłożenie pisemnej, czytelnej zgody lekarza prowadzącego na wykonanie zabiegu oraz pisemne wyrażenie zgody przez Klienta, oświadczenia, iż zna i zgadza się na ryzyko związane z wykonaniem zabiegu (np. po przeszczepach włosów, łysienie plackowate, lekkie postaci łuszczycy).
 3. Klient w razie posiadania alergii, bądź przypuszczenia jej wystąpienia, zobowiązany jest do poinformowania o tym pracowników bbXtend oraz zażądania okazania składu kosmetyków podczas zabiegów celem zadecydowania o ich użyciu lub ewentualnie zmianie na inne czy też rezygnacji z usługi. Klient może zabrać ze sobą swoje kosmetyki np. szampon hipoalergiczny, w celu zastąpienia produktu, który może spowodować u niego reakcję alergiczną. W tym wypadku wymagane jest pisemne oświadczenie o takim działaniu.
 4. Klient ma obowiązek poinformowania o swoim stanie zdrowia, istnieniu bezwzględnych przeciwwskazań do wykonania zabiegu jak i przypuszczeniach co do nich. Przeciwwskazania może stwierdzić również Usługodawca – na podstawie przeprowadzonego wywiadu i konsultacji przed zabiegiem – i odmówić wykonania usługi. 
 5. Karta przeciwwskazań wydana jest za potwierdzeniem jej otrzymania Klientowi podczas konsultacji. Możliwe jest przesłanie jej drogą elektroniczną na życzenie Klienta przed konsultacjami.
 6. Klient poddający się zabiegowi zostaje poinformowany o następstwach zabiegu, jego specyfice, sposobie jego przeprowadzenia, sposobie pielęgnacji i postępowania pozabiegowego. Klient otrzyma wszystkie powyższe w formie papierowej, których to odbiór potwierdza podpisami.
 7. Każdy Klient zapewnione ma pełne wsparcie po aplikacjach włosów, udzielamy odpowiedzi na wszelkie pytania.
 8. Podczas konsultacji ustalany jest orientacyjny okres pomiędzy aplikacjami, tak by Klient był na nie przygotowany, przyjął to do wiadomości i z tą wiedzą podjął decyzję o zobligowaniu się do jego przestrzegania. Dokładny czas podawany jest podczas aplikacji i wpisywany w dokumentację a różnić się może o 1-3 tygodnie.
 9. Klient zobowiązuje się do przestrzegania terminowości korekt, z uwzględnieniem możliwości wystąpienia sporadycznych zdarzeń i sytuacji losowych.
 10. Wszelkie rażące, powtarzające się, a także celowe zaniedbania pielęgnacji (w tym przede wszystkim uchybianie terminów korekt oraz szczotkowania włosów) mogą skutkować odmową wykonywania usług.
 11. Osoby, które nie stawiły się na wizytę lub odwołały ją w ostatnim momencie, kolejną wizytę mogą zarezerwować wyłącznie po opłaceniu 100% jej wartości z góry, oraz 30% wartości wizyty, która się nie odbyła z ich winy, jeśli nie został zatrzymany zadatek. Powtórzenie się wyżej wymienionej sytuacji skutkuje brakiem możliwości ponownego skorzystania z usług salonu bbXtend.

Spóźnienia i terminowość

 1. Ze względu na specyfikę pracy oraz w celu umożliwienia świadczenia jakościowych i punktualnie wykonywanych usług Klient powinien stawić się w Salonie na ok. 5-10 minut przed rozpoczęciem Zabiegu, w celu przygotowania się do niego. Na przykład skorzystania z szatni, toalety, wypełnienia dokumentów.
 2. Należy pamiętać, by planując dojazd uwzględnić możliwe utrudnienia w ruchu oraz problemy ze znalezieniem miejsca parkingowego. Parkingi opisane są na stronie www.bbxtend.pl/kontakt wraz z informacją o płatnym parkowaniu w mieście. Usługodawca nie odpowiada za mandaty wystawione Klientowi.
 3. Klient jest zobowiązany poinformować o potencjalnym opóźnieniu, niezwłocznie wtedy, gdy tylko stwierdzi możliwość jego zaistnienia, nie na ostatni moment. Informacja przekazana powinna być telefonicznie.
 4. Odległość od Salonu, problemy z dojazdem, trafienie na miejsce oraz czas poświęcony na parkowanie nie jest usprawiedliwieniem dla spóźnienia i nie znosi opłaty nałożonej za opóźnienia. 
 5. bbXtend dopuszcza spóźnienie Klienta do 5 minut bez konsekwencji.
 6. W przypadku spóźnienia powyżej 20 minut Usługodawca ma prawo odmówić Klientowi wykonania Zabiegu i przepisać go na inny termin. Spóźnienie takie traktowane będzie jak niestawienie się i skutkuje konsekwencjami opisanym w niniejszym regulaminie. 
 7. Jeśli opóźnienie nie ma wpływu na możliwość poprawnego i pełnego wykonania zabiegu, więc może się on odbyć, czas opóźnienia podlega opłacie w wysokości 30zł za każde rozpoczęte 15 minut spóźnienia. Opłata naliczana jest po dozwolonych pierwszych pięciu minutach. 
 8. Jeśli spóźnienie uniemożliwia wykonanie zabiegu (zwykle opóźnienia powyżej 20 minut) umówiona wizyta zostanie przełożona na inny termin, a wpłacony zadatek przepada.
 9. Po spóźnieniu powodującym odwołanie wizyty z powodu niemożności jej wykonania, kolejna umówiona wizyta musi zostać zadatkowana 100% +30% za wizytę nieodbytą.
 10. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie, w zależności od aktualnego obłożenia grafiku Salonu i sytuacji.
 11. Jeśli opóźnienie powoduje pracę nadgodzinową pracowników, naliczone zostanie 120 zł za każdą dodatkową godzinę pracy poza godzinami otwarcia Salonu. Pierwsza zaczęta godzina płatna całościowo, kolejne naliczane za każde rozpoczęte 30 minut (np. otwarty salon do 16:00 – wizyta zakończona 17:30 opłata dodatkowa wyniesie 180 zł a o 17:40 240 zł)
 12. Wizyty cykliczne (korekty) winny być dokonywane co określony, ustalony czas który Klient ma podany pisemnie na dokumentach (skrypt z konsultacji, zalecenia pozabiegowe) których odbiór pokwitował. Klienci nagminnie uchybiający terminom korekt, utracą możliwość korzystania z usług salonu bbXtend.
 13. Korekty wykonywane po przekroczonym wyznaczonym odstępie od poprzedniej aplikacji, kosztują odpowiednio więcej. Niezachowanie terminów korekt ma bezpośredni wpływ na stan własnych włosów, o czym Klient został pisemnie poinformowany.
 14. Za spóźnienie uznawane jest również przybycie na korektę z nieprzygotowanymi włosami które wymagają umycia przed procesem zdejmowania i ich przerabiania (informacja o takim przygotowaniu zawarta jest w zaleceniach pozabiegowych oraz w skrypcie z konsultacji). Dodatkowo doliczana jest opłata za mycie.

Odwoływanie wizyt, zmiana terminów, odstąpienie od  umowy

 1. Prosimy o rozważne umawianie wizyt, ponieważ Salon dopuszcza tylko jednokrotne przełożenie wizyty na inny termin, nie dalszy niż 20 dni kalendarzowych od terminu przekładanej wizyty. Odwołanie terminu zadatkowanej wizyty jest niemożliwe bez utraty zadatku.
 2. Zmiana terminu wizyty musi być dokonana z minimum czterdziesto ośmio godzinnym wyprzedzeniem od umówionego terminu.
 3. Zmiany terminów zgłaszać należy w dniach i godzinach pracy czyli od poniedziałku do piątku do godziny 16:00 uwzględniając dni wolne.
 4. Dozwolona jest jednokrotna zmiana terminu (odmienne zasady dla konsultacji opisane poniżej) na datę oddaloną nie więcej niż 20 dni kalendarzowych (to jest: termin pierwszy umówiony na 01.01 może zostać przełożony maksymalnie na 21.01. Jeśli dany ostatni dzień jest dniem wolnym, termin jest przesunięty na pierwszy dzień roboczy po tej dacie, czyli np. jeśli 21.01 wypada w sobotę, wizytę można przełożyć na poniedziałek 23.01)
 5. Wizytę można przełożyć z minimalnym wyprzedzeniem 48 godzin przed wizytą w dniach i godzinach pracy salonu.
 6. Zmiana terminu wizyty w czasie krótszym niż 48 godzin przed umówioną usługą skutkuje przepadkiem zadatku na rzecz Usługodawcy.
 7. Konsultacje – termin można zmieniać dwukrotnie, z zachowaniem wyprzedzenia minimum 24 godziny – zgłaszane w dniach i godzinach pracy salonu. Przełożyć je można na okres nie dalszy niż 5 dni kalendarzowych od daty konsultacji. (Jeśli dany ostatni dzień jest dniem wolnym, termin jest przesunięty na pierwszy dzień roboczy po tej dacie)
 8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zostaje utracone, jeżeli Usługodawca w pełni wykonał usługę za wyraźną zgodą konsumenta.
 9. Klient odwołując wizytę powoduje przepadek zadatku na rzecz Usługodawcy. W razie przygotowania dla Klienta materiału (np. włosów) Klient zostanie dodatkowo obciążony jego kosztem, lub ma możliwość odkupienia danego towaru.
 10. Klient może złożyć pisemną prośbę wysłaną z dowodem doręczenia o indywidualne rozpatrzenie jego sytuacji uzasadniając i udowadniając ją, celem uzyskania zwrotu części lub całości wpłaconego zadatku. Pismo zostanie rozpatrzone w terminie do 14tu dni od dostarczenia i potwierdzenia odbioru pisma.  Usługodawca może zgodzić się na zwrot części lub całości zadatku. Prośbę można przesłać listownie za potwierdzeniem odbioru lub mailowo na: kontakt@bbxtend.pl
 11. Zwrot zadatku wpłaconego na poczet szykowania włosów zwykle nie jest możliwy, gdy stan materiału przeznaczonego na wykonanie zabiegu uległ zmianie. W takiej sytuacji może być możliwe odkupienie materiału o kwotę pomniejszoną o wpłacony zadatek. Sprawy są rozpatrywane indywidualnie w zależności od materiału.

Płatności

 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane Usługi.
 2. Cennik Zabiegów jest do wglądu w Salonie oraz na stronie www.bbxtend.pl/cennik
 3. W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty:
 1. płatność gotówką
 2. płatność przelewem natychmiastowym (BLIK na numer telefonu, przelew ekspresowy, przelewy pomiędzy tymi samymi bankami – oczekujemy na miejscu wspólnie na zaksięgowanie przelewu)
 3. płatność ratalna – potwierdzona przed wykonaniem usługi
 4. bony opłacone wcześniej (reguluje regulamin bonów)
 1. Cena za wykonaną Usługę zostanie pomniejszona o wpłacony Zadatek.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia tymczasowych promocji, konkursów, bonów podarunkowych czy pakietów zabiegów. Zasady dotyczące ich zakupu oraz czasu trwania, zostaną uregulowane w odrębnym regulaminie.
 3. Zadatek – jest to forma zabezpieczenia rezerwacji wizyty w danym terminie, którą stanowi określona kwota osobna dla każdego Zabiegu, podawana przed rezerwacją usług. Szczegółowo opisana osobnym punkcie niniejszego Regulaminu.
 4. W razie niemożności dokonania zapłaty Klient zobowiązany jest pozostać w salonie do opłacenia i wezwać inną osobę do pomocy w uiszczeniu należnej kwoty. Usługodawca ma prawo odmówić Klientowi opuszczenia lokalu i zamknięcia drzwi by uniknąć zbiegnięcia Klienta. W razie konieczności wzywana będzie Policja. 

Zadatek

 1. Zadatek jest bezzwrotną formą rezerwacji terminu i zabezpiecza interes obu stron umowy. Przy wykonaniu umowy jest wliczany w cenę i pokrywa jej daną część.
 2. Zatrzymanie zadatku przez Usługodawcę przewidziane jest w przypadku:
 1. niezwrócenia uwagi na bezwzględne przeciwwskazania do wykonania zabiegu, zatajenie swojego stanu,  przybycia Klienta na zabieg mimo posiadania bezwzględnych przeciwwskazań do jego wykonania, (ujętych w dokumencie “przeciwwskazania do zabiegu i “informacje przedzabiegowe”)
 2. spóźnienia się na wizytę w takim wymiarze czasu, który uniemożliwia wykonanie usługi
 3. anulowania, odwołania przez Klienta wizyty 
 4. niestawienia się na wizytę,
 5. braku potwierdzenia wizyty w odpowiedzi na SMS przypominającego o wizycie z prośbą o potwierdzenie w podanym czasie
 6. drugiej zmiany terminu 
 7. zmiany terminu zgłoszonej mniej niż 48 godzin przed umówionym terminem
 8. konsultacje: trzeciej zmiany terminu, lub zmiany terminu na dalej niż 5 dni kalendarzowych 
 9. sytuacji przełożenia wizyty (oprócz konsultacji) na okres późniejszy niż 20 dni od pierwotnej daty zabiegu
 10. przekładanie terminu więcej niż raz (oprócz konsultacji) , nagminne zmiany terminów
 1. od drugiej zmiany terminu wymagany jest zadatek w wysokości 100% ceny usługi a 120% dla trzeciej zmiany terminu konsultacji
 2. Zwrot zadatku może być jest przyznawany po indywidualnym rozpatrzeniu pisemnej prośby.
 3. W przypadku niewykonania umowy przez Usługodawcę, tj. całkowitego odwołania wizyty, Klientowi przysługuje prawo domagania się kwoty zadatku w podwójnej wysokości.
 4. W przypadku rozwiązania umowy na skutek okoliczności i zdarzeń, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, lub też na skutek okoliczności za które winę ponoszą obie strony zadatek winien być zwrócony Klientowi. Wyjątek może stanowić przypadek, gdy włosy zostały już przygotowane specjalnie dla danej osoby. W takiej sytuacji Klient ma możliwość wykupienia ich za odpowiednią cenę pomniejszoną o wpłacony zadatek lub rozwiązanie zostanie ustalone za porozumieniem stron.
 5. W większości wypadków losowych możliwe jest ustalenie korzystnych warunków rozwiązania sytuacji dla obu stron. Klient powinien wykazać się inicjatywą kontaktu i chęciami rozwiązania sytuacji.
 6. Zadatkowanie włosów jest jednocześnie zagwarantowaniem ich rezerwacji oraz terminu na założenie. W porozumieniu stron termin może zostać przeniesiony z przyczyn niezależnych (np. z nagłej konieczności przygotowania innego zestawu włosów, wynikającego z ich reakcji na koloryzację ). Wszelkie zmiany dokonywane są na podstawie obustronnego porozumienia.
 7. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by sprawy załatwiać w sposób satysfakcjonujący dla obu stron uwzględniając wszelkie okoliczności.

Przechowywanie włosów Klienta

 1. Włosy Klientów aktualnie nie korzystających regularnie z usług bbXtend, są przechowywane w salonie bezpłatnie do trzech miesięcy liczonych kalendarzowo (np. ostatnia wizyta 01.01.2023 – przechowywanie do 31.03.2023 włącznie).
 2. Czas przechowywania może zostać wydłużony na pisemną prośbę Klienta.
 3. Włosy pozostawione w salonie na dłuższy okres i nieodebrane pomimo otrzymania pisemnego wezwania do odbioru, zostaną w zależności od ich stanu, oddane fundacjom lub zutylizowane.
 4. Czas magazynowania włosów między bezpłatnym przechowaniem, a odesłaniem/odbiorem włosów jest płatny
  i wynosi 50 zł miesięcznie. W kwocie zawarta jest opłata za pielęgnację włosów, która podejmowana jest w celu utrzymania  odpowiedniego ich nawilżenia.
 5. Osobisty odbiór włosów jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu terminu w Salonie, gdzie na miejscu należy uiścić ewentualną opłatę. Dopuszczone jest wykonanie opłaty wcześniej, jednak odbiór możliwy jest po jej zaksięgowaniu.
 6. Na pisemny wniosek zawierający także adres wysyłki oraz dane właściciela włosów (może być paczkomat)  możliwe jest odesłanie włosów – poprzez Inpost – po opłaceniu kosztów wysyłki, pakowania oraz ewentualnego ich magazynowania z góry, cena ustalana jest indywidualnie. Dane do  przelewu znajdyują się na stronie www.bbxtend.pl/kontakt . Tytuł przelewu: “Opłata za wysyłkę włosów oraz magazynowanie”. Opcjonalnie podać własne imię i nazwisko, jeśli konto należy do innej osoby. Wnioski o wysyłkę prosimy przesyłać na kontakt@bbxtend.pl tytułem “odesłanie włosów”. 
 7. Klienci korzystający z usług salonu mają możliwość bezpłatnego przechowywania włosów – na wniosek ustny lub pisemny.

 Reklamacje czyli rękojmia

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia roszczenia z tytułu rękojmi w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Do zgłoszenia konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Salonie w dowolnej formie. Nieprawidłowości zgłosić należy natychmiast po ich stwierdzeniu – telefonicznie oraz w formie pisemnej. Pisemna forma powinna być zgłoszona poprzez do wyboru: e-mail, pocztą tradycyjną na adres Salonu listem poleconym, osobiście z dwoma kopiami – na potwierdzenie złożenia). Należy opisać dokładnie problem i zaopatrzyć szczegółowymi zdjęciami, ewentualnymi dokumentacjami medycznymi oraz wnioskowane rozwiązanie sytuacji. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Klienta umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu, oraz opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie umówić się na wizytę kontrolną, by Usługodawca mógł odnieść się do zgłoszenia oraz wykonać notatkę oraz dokumentację fotograficzną.
 3. W przypadku gdy Klient przed przybyciem ingerował w stan włosów (ściągnięcie włosów, zmiana koloru, nowe strzyżenie itp) niemożliwe jest przeprowadzenie normalnej procedury z powodu braku dowodów. 
 4. Jeśli Klient mimo braku okazania dowodu nadal chce zgłaszać roszczenia, powinien poinformować o tym Usługodawcę i skontaktować się z prawnikiem Usługodawcy. Aktualne dane kontaktowe znajdziesz na stronie prawnika bbXtend: http://www.sulecka.pl/
 5. Usługodawca ustosunkowując się do sprawy zaproponować może rozwiązania mające na celu naprawę zaistniałej sytuacji, tak, by obie strony były usatysfakcjonowane. W przypadku braku porozumienia sprawa zostanie skierowana na drogę sądową. Skontaktuj się z naszym prawnikiem, Panią Mecenas Katarzyną Sulecką, aktualne dane kontaktowe z1najdziesz na stronie: http://www.sulecka.pl/
 6. Problemy wynikające z nieprawidłowego postępowania Klienta, zaniedbań, braku higieny i nieprzestrzegania zasad pielęgnacji opisanych na odebranych i pokwitowanych zaleceniach w formie pisemnej (kołtuny, nieterminowe korekty, utrata włosów podczas korekt przenoszonych lub skołtunionych włosów, używanie niedozwolonych środków i kosmetyków, tapirowanie włosów, zniszczone łączenia np. prostownicą itp.) nie podlegają rękojmi.
 7. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu maksymalnie 14 dni od jej przyjęcia i poinformuje Klienta o jej rozpatrzeniu na podane w tym celu dane kontaktowe.

Standardy pracy Salonu

 1. Usługodawca oświadcza, że pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wszelkie wymagane certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 2. Pracownik przed przystąpieniem do Zabiegu, obowiązany jest sprawdzić stan swojego stanowiska pracy i zadbania o posiadanie zapasu materiałów jednorazowych i ochronnych oraz wysterylizowanych narzędzi.
 3. Pracownik, przed przystąpieniem do Zabiegu, jest obowiązany do dokonania dezynfekcji stanowiska, rąk i przedramion do wysokości łokci oraz narzędzi wielokrotnego użytku. Te same czynności pracownik wykonuje w czasie zabiegu, jeśli przerywa jego ciągłość oraz po zakończeniu Zabiegu.
 4. Pracownicy Salonu są zobowiązani do wykonywania zalecanych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.
 5. Pracownicy Salonu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączani od świadczenia usług do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
 6. W przypadku zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Przerwany zabieg jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.

Obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca przed wykonaniem Zabiegu jest obowiązany:
 1. przeprowadzić z Klientem wywiad dotyczący jego stanu zdrowia, oczekiwań – a w przypadku usług związanych z doczepianiem włosów konsultacje
 2. odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości Klienta
 3. w związku z Regulaminem, odebrać od Klienta pisemne oświadczenie o stanie zdrowia, uzupełnione niezbędne dokumenty wspomniane w niniejszym regulaminie
 4. do przedstawienia Klientowi ewentualnych skutków ubocznych, przeciwwskazań do wykonania Zabiegu oraz zaleceń pozabiegowych,
 5. do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas wykonywania Usług,
 6. do dezynfekowania lub sterylizowania wykorzystywanych narzędzi, powierzchni
 7. starannego i rzetelnego wykonywania usług i zabiegów z dbałością o wszelkie szczegóły

 Dane osobowe

Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z treścią i w celach wskazanych w klauzuli informacyjnej, z którą Klient zapoznaje się podczas pierwszej wizyty w Salonie.

 

Postanowienia końcowe

 1. Oficjalnym kanałem komunikacji jest numer telefonu: +48 573 064 029. Za jego pośrednictwem należy zgłaszać wszelkie ważne sprawy, takie jak: pytania, zmiany terminów, odwołania, umawiać wizyty itp. Zgłoszenia za pośrednictwem mediów społecznościowych nie są uważane za ważne.
 2. Informacje o wszelkich zmianach w regulaminie, w cenniku, sposobie pracy i innych zmianach są umieszczane na bieżąco na stronie internetowej www.bbxtend.pl/aktualności.
 3. Niniejszy regulamin pozostaje w swojej treści w zgodności z przepisami kodeksu cywilnego, w tym
  z art. 394 k.c., 
 4. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu wizyt, cennika i certyfikatów, na które powołuje się Usługodawca.
 5. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu, Klienci odpowiadają bez ograniczeń zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie wizyt i poinformowania o nich Klienta przed zapisem na wizytę, z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany w świadczeniu usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem wywieszenia go w Salonie.
 7. Aktualny Regulamin wizyt jest wywieszony i dostępny w Salonie w miejscu widocznym i dostępnym dla Klientów. Na pisemne wysłane e-mailem lub smsem życzenie Klienta może zostać wysłany drogą elektroniczną przed wizytą w salonie.
 8. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu wizyt obowiązują postanowienia obowiązujące w chwili zawierania tych umów.
 9. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.
 10. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 11. Niniejszy Regulamin wizyt obowiązuje od 10.01.2019.

 DOKUMENTY MOGĄ ZOSTAĆ PRZESŁANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ŻYCZENIE KLIENTA. 

REGULAMIN ZOSTAŁ SPORZĄDZONY WSPÓLNIE Z PRAWNIKIEM.

Regulamin  bbXtend Ewa Owsiany w całości jest dziełem prowadzącej działalność oraz Prawnika sprawdzającego regulamin i dokonującego w nim zmian, jest objęty prawem autorskim i podlega ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst ujednolicony: Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tego materiału  w całości lub w części bez zgody autora jest zabronione. Stwierdzenie naruszenia spowoduje wystąpienie w sprawie roszczeń na drogę sądową.

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH NA KTÓRE WYRAŻĄ LUB NIE WYRAŻĄ PAŃSTWO ZGODY 

(brak zgody na niezbędne uniemożliwi Skupowi świadczenie usług)

 

Przetwarzanie danych osobowych w tym wizerunku przez bbXtend Ewa Owsiany jest zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celach:

 

 1. Otrzymywania wiadomości sms informujących i przypominających o wizycie oraz otrzymywaniu połączeń potwierdzających i informacyjnych na temat wizyt.
 2. Otrzymywania informacji marketingowych drogą telefoniczną i drogą elektroniczną – poprzez sms oraz e-mail.
 3. Zamieszczenia wizerunku na stronach: Skup Włosów BB,  bbXtend w serwisach Facebook, OLX, Instagram oraz na stronach www  (www.bbxtend.pl oraz www.sprzedajwlosy.pl), systemie rezerwacyjnym, w reklamach, na materiałach reklamowych a także szkoleniowych. 
 4. Wykorzystywania konwersacji, przesłanych zdjęć lub ich fragmentów (sms, mms, WhatsApp media społecznościowe) jako publikacje reklamowe z zaznaczeniem zagwarantowania usunięcia danych mogących określić ich nadawcę (imię, numer telefonu, zdjęcie, pseudonim itp), używane będą w formie anonimowej.
 5. Przetwarzania, odtwarzania nagrań z kamer z Salonu bbxtend w celu analizy zdarzeń oraz poprawy jakości świadczenia usług lub w celach szkoleniowych.
 6. Umawiania wizyt, ustaleń i kontaktowania się, dane do przelewów – w celach dokonywania zwrotów.
 7. Grodzenia niezbędnej do świadczenia usług dokumentacji, która w razie zaprzestania świadczenia usług dane osobiste zostaną zniszczone w odpowiedniej niszczarce do danych wrażliwych. 

Osoba korzystająca z usług Salonu bbXtend winna się najpierw zapoznać z regulaminem, zasadami przetwarzania wszelkich danych. Decyzja o skorzystaniu z usług jest jednoznaczna z wyrażeniem akceptacji dla treści wymienionych dokumentów oraz  zgody na wykonanie zdjęć, wykorzystania fragmentów konwersacji i ich publikacje w wymienionych lokalizacjach w określonych celach. Została w dokumentach tych poinformowana również o prawie do wglądu, zmiany, usunięcia danych oraz zdjęć, cofnięcia zgód w odpowiednim zakresie.